Investīciju fondi

Labākā vieta Jūsu investīcijām

Pieteikties konsultācijai

Fonda daļas vērtības dinamika

Dati tiek atjaunoti katras darba dienas beigās.


Daļas vērtība uz - : 0 USD

NORVIK EM Investment Grade + BB Rated Sovereign Bond Fund
(ISIN KODS: LV0000400976)


Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 1 gads 3 gadi 5 gadi No fonda darbības sākuma
Ienesīgums, % - - - - - - -

Fonda pārvaldnieki

Fonda pārvaldnieks - Ģirts Veģeris

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu Latvijas lauksaimniecības universitātē. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “Norvik Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “GAUJA”, “VENTA” un “DAUGAVA” līdzekļu pārvaldnieks.


 

Fonda pārvaldnieks - Dainis Barups

1981.gadā absolvējis Rīgas 1. Vidusskolu (tagad Valsts Ģimnāzija). Bijis Latvijas PSR atklāto ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu uzvarētajs. 1986.gadā ar izcilību ieguvis ģeogrāfa, ģeogrāfijas pasniedzēja bakalaura (vēlāk pielīdzināts maģistram) grādu Latvijas Univeritāte, bet 1996. gadā biznesa administrācijas maģistra (MBA) grādu Londonas Biznesa Skolā (London Business School).

1985.-1993. gados strādājis Latvijas PSR Valsts Plana komitejā, dienējis Padomju Armijā un pēc tam strādajis Latvijas Republikas Rūpniecības Ministrijā. Kopš 1993.gadā strādā ka valūtu un vertspapīru traderis finansu institūcijās Rīgā un Londonā.

Vispirms A/S Centra Banka, tad pārcēlās uz Londonu, kur ir strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un Attistības Bankā (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB, Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Ar ieguldijumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2001.gada, kad piedalījas AS Parex Asset Manangement (tagad Citadele Asset Management) dibināšana un bija tās valdes loceklis un fondu pārvaldnieks.

Kopš 2015.gada stradā Norvik Banka UK Limited Londonā un, vienlaikus, ir arī AS Norvik Bankas (kops 2016.gada) vertspapīru protfeļa un AS Norvik Ieguldijumu parvaldes sabiedribas NORVIK Emerging Markets Bond Fund (kopš 2017.gada jūlija) portfeļa pārvaldnieks.


Fonda stratēģija

FONDA STRATĒĢIJA

Fonda “NORVIK EM Investment Grade + BB Sovereign Bond Fund” ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Lai sasniegtu šo mērķi, Fonda līdzekļi tiks investēti Attīstības valstu valsts, un komercsabiedrību, kurās valsts līdzdalība pārsniedz 50% no komercsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumu stratēģija sevī ietver kvalitatīvu parāda vērtspapīru ieguldījumus labi diversificētā portfelī. Fonda ieguldījumu portfeļa diversifikācija tiek īstenota starp ieguldījumiem dažādās valūtās, valstīs un nozarēs, ar mērķi nodrošināt optimālu attiecību starp risku un ieguldījumu ienesīgumu.

Fonda līdzekļi tiek turēti likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, ja tas ir nepieciešams Fonda darbībai.

Riska līmenis: 4 (mērens)
Dati uz 01.09.2017*:
  • TOP-10
    ieguldījumi
  • Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums
  • Ieguldījumu struktūra pēc nozarēm
  • Ieguldījumu riska sadalījums
Emitents Emitenta īpatsvars fonda ieguldījumu portfelī
Republic of Iraq 0%
Ukraine Government 0%
Republic of Angola 0%
Republic of Argentina 0%
Petroleos de Venezuela 0%
Bnq Cen Tunisia 0%
Ivory Coast 0%

*Informācija tiek atjaunota katras nedēļas sākumā

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"


  • Fonda raksturojums
  • Tekošie rādītaji
Turētājbanka: AS “NORVIK BANKA”
Fonda revidents SIA “PricewaterhouseCoopers”
Darbības uzsākšanas datums: -
Bāzes valūta: USD
Pirkšanas komisija: 3%
Pārvaldīšanas komisija: 1.25%
Minimālā iegādes summa: Vienas Ieguldījumu apliecības cena
Daļu pirkšana/pārdošana: Katru darba dienu
Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvia
Regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija
ISIN kods: LV0000400976

Dokumentācija


  • Fonda dokumentācija
NORVIK Emerging Markets Bond Fund