Investīciju fondi

Labākā vieta Jūsu investīcijām

Pieteikties konsultācijai

Fonda daļas vērtības dinamika

Dati tiek atjaunoti katras darba dienas beigās.


Daļas vērtība uz 16.08.2018: 1 032.0762 USD

Lejupielādēt FactSheet
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi

NORVIK EM High Yield Bond Fund
(ISIN KODS: LV0000400950)


Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 3 gadi
Ienesīgums, % -0.15% -2.47% -2.68% -4.62% 0.04% -
Ienesīgums gada % no fonda darbības sākuma: 2.92%

Fonda pārvaldnieki

Fonda pārvaldnieks - Ģirts Veģeris

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu Latvijas lauksaimniecības universitātē. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “Norvik Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “GAUJA”, “VENTA” un “DAUGAVA” līdzekļu pārvaldnieks.


 

Fonda pārvaldnieks - Dainis Barups

1981.gadā absolvējis Rīgas 1. Vidusskolu (tagad Valsts Ģimnāzija). Bijis Latvijas PSR atklāto ģeogrāfijas un matemātikas olimpiāžu uzvarētajs. 1986.gadā ar izcilību ieguvis ģeogrāfa, ģeogrāfijas pasniedzēja bakalaura (vēlāk pielīdzināts maģistram) grādu Latvijas Univeritāte, bet 1996. gadā biznesa administrācijas maģistra (MBA) grādu Londonas Biznesa Skolā (London Business School).

1985.-1993. gados strādājis Latvijas PSR Valsts Plāna komitejā, dienējis Padomju Armijā un pēc tam strādājis Latvijas Republikas Rūpniecības Ministrijā. Kopš 1993.gadā strādā ka valūtu un vērtspapīru treideris finanšu institūcijās Rīgā un Londonā.

Vispirms A/S Centra Banka, tad pārcēlās uz Londonu, kur ir strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un Attistības Bankā (EBRD), Lehman Brothers, Barclays Capital, WestLB, Standard Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Ar ieguldijumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2001.gada, kad piedalījās AS Parex Asset Manangement (tagad Citadele Asset Management) dibināšanā un bija tās valdes loceklis un fondu pārvaldnieks.

Kopš 2015.gada stradā Norvik Banka UK Limited Londonā un, vienlaikus, ir arī AS Norvik Bankas (kopš 2016.gada) vertspapīru protfeļa un AS Norvik Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības NORVIK EM High Yield Bond Fund (kopš 2017.gada jūlija) portfeļa pārvaldnieks.


Fonda stratēģija

Fonda “NORVIK EM High Yield Bond Fund" investīciju mērķis ir stabils ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Mērķa sasniegšanai, Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Attīstības valstu valsts, centrālo banku, pašvaldību un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.


Fonda ieguldījumu stratēģija sevī ietver kvalitatīvu parāda vērtspapīru ieguldījumus labi diversificētā portfelī. Fonda ieguldījumu portfeļa diversifikācija tiek īstenota starp ieguldījumiem dažādās valstīs, valūtās un nozarēs ar mērķi nodrošināt optimālu attiecību starp risku un ieguldījumu ienesīgumu, kā arī lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām.


Fonda līdzekļi tiek turēti likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Fonda darbībai.


Riska līmenis 4


Dati uz 10.08.2018*:
  • TOP-10
    ieguldījumi
  • Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums
  • Ieguldījumu struktūra pēc nozarēm
  • Ieguldījumu riska sadalījums
Bnq Cen Tunisia 17.9%
Republic of Tajikistan 15.0%
Republic of Ecuador 14.6%
Ukraine Government 14.6%
NOSTRUM OIL & GAS 7.5%
Petroleos de Venezuela 7.5%
Ivory Coast 7.2%
Republic of Argentina 7.0%
Ukreximbank 6.1%
*Informācija tiek atjaunota katras nedēļas sākumā

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"


  • Fonda raksturojums
  • Tekošie rādītaji
Turētājbanka: AS “NORVIK BANKA”
Fonda revidents SIA “PricewaterhouseCoopers”
Darbības uzsākšanas datums: 12.07.2017
Bāzes valūta: USD
Pirkšanas komisija: 3%
Pārvaldīšanas komisija gadā: 2%
Minimālā iegādes summa: Vienas Ieguldījumu apliecības cena
Daļu pirkšana/pārdošana: Katru darba dienu
Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvia
Regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija
ISIN kods: LV0000400950