Investīciju fondi

Labākā vieta Jūsu investīcijām

Pieteikties konsultācijai

Fonda daļas vērtības dinamika

Dati tiek atjaunoti katras darba dienas beigās.


Daļas vērtība uz 21.09.2017: 1067.0034 USD

Lejupielādēt FactSheet
Lejupielādēt fonda daļas vērtību vēsturi

NORVIK Emerging Markets Bond Fund
(ISIN KODS: LV0000400950)


Salīdzinot ar iepriekšējo dienu 1 mēnesis 3 mēneši 1 gads 3 gadi 5 gadi No fonda darbības sākuma
Ienesīgums, % -0.23% 1.03% - - - - 6.70%

Fonda pārvaldnieks - Ģirts Veģeris

1989. gadā absolvējis Cēsu 1. vidusskolu ar fizikas un matemātikas novirzienu, 1994 gadā ieguvis lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu Latvijas lauksaimniecības universitātē. Kopš 1995. gada strādā finanšu nozarē.

Vispirms apdrošināšanas sabiedrībā Balta, tad vairāku lielāko Latvijas apdrošināšanas sabiedrību dibinātā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā LVA, ko 2006. gadā iegādājas AS “Norvik Banka”.

Ar ieguldījumu fondu pārvaldīšanu nodarbojas kopš 2000. gada. Kopš 2003. gada ir AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības” dibināto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu fondu “GAUJA”, “VENTA” un “DAUGAVA” līdzekļu pārvaldnieks.


Fonda stratēģija

Fonda “Emerging Markets Bond Fund" investīciju mērķis ir stabils ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Mērķa sasniegšanai, Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Attīstības valstu valsts, centrālo banku, pašvaldību un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.


Fonda ieguldījumu stratēģija sevī ietver kvalitatīvu parāda vērtspapīru ieguldījumus labi diversificētā portfelī. Fonda ieguldījumu portfeļa diversifikācija tiek īstenota starp ieguldījumiem dažādās valstīs, valūtās un nozarēs ar mērķi nodrošināt optimālu attiecību starp risku un ieguldījumu ienesīgumu, kā arī lielāku ieguldījumu aizsardzību pret Fonda aktīvu vērtības svārstībām.


Fonda līdzekļi tiek turēti likvīdos aktīvos, tai skaitā naudas līdzekļu veidā, un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Fonda darbībai.


Riska līmenis 4


Dati uz 15.09.2017*:
  • TOP-10
    ieguldījumi
  • Ieguldījumu ģeogrāfiskais sadalījums
  • Ieguldījumu struktūra pēc nozarēm
  • Ieguldījumu riska sadalījums
Emitents Emitenta īpatsvars fonda ieguldījumu portfelī
Republic of Iraq 26.0%
Ukraine Government 22.5%
Republic of Angola 14.9%
Republic of Tajikistan 13.1%
Petroleos de Venezuela 8.5%
Bnq Cen Tunisia 7.5%
Ivory Coast 6.7%
US Treasury 0.67%
*Informācija tiek atjaunota katras nedēļas sākumā

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"


  • Fonda raksturojums
  • Tekošie rādītaji
Turētājbanka: AS “NORVIK BANKA”
Fonda revidents SIA “PricewaterhouseCoopers”
Darbības uzsākšanas datums: 12.07.2017
Bāzes valūta: USD
Pirkšanas komisija: 1%
Pārvaldīšanas komisija: 1%
Minimālā iegādes summa: Vienas Ieguldījumu apliecības cena
Daļu pirkšana/pārdošana: Katru darba dienu
Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvia
Regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija
ISIN kods: LV0000400950